Budapest Garden Házirend

(A Skate43 Program résztvevői az általuk foglalt időpont időtartamában jogosultak a görkorcsolya-, a strandröplabda- és a műfüves futballpálya díjmentes használatára. A díjmentesség a foglalt időponton kívül és az intézmény egyéb élményelemeire nem vonatkozik.)

1. Általános rendelkezések:

A jelen házirend (a továbbiakban „Házirend”) a Budapest Garden (a továbbiakban „Garden”) teljes területére vonatkozik.

1.1. A Házirendben foglalt előírásokat és a Garden alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.

1.2. A belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit a Garden vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirend előírásainak és rendelkezéseinek megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.

1.3. Aki a jelen Házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Garden területéről kitiltható.

1.4. A Garden területén elektronikus megfigyelő rendszer működik, amelynek tényét a vendég a belépéssel tudomásul veszi. A Gardenben egyes eseményeket digitális videó rögzít.

Adatkezelésre vonatkozó információk:

Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem.
Adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján történő ráutaló magatartás.

Felvétel tárolásának helye: a Garden területe.

Tárolás időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján képfelvételek vonatkozásában 3 (három) munkanap.

Rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Bp Garden Kft.

Adatok megismerésére jogosultak személyi köre: a Bp Garden Kft., valamint az érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítése körében az érintettek, azok munkavállalói, illetve az eljáró hatóságok és bíróságok.

2. Nyitvatartás

2.1. A Garden nyitvatartása szezonálisan és élményelemenként eltérő, erről vendégeinket online és a helyszínen írásban folyamatosan tájékoztatjuk.

2.2. A Garden nyitvatartását a vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon, zártkörű rendezvények esetén, szélsőséges időjárás) megváltoztathatja, de erről a vendégeket a lehetőségekhez képest előzetesen a honlapon, illetve a bejáratnál hirdetőtáblán írásban tájékoztatja.

2.3. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a Garden teljes vagy részleges lezárására, ezért a vendégek kártérítésre nem jogosultak.

2.4. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

3. Belépés

3.1. A Garden területére a belépés ingyenes, de feltételekhez kötött

3.2. A Garden területére történő belépés érkezési sorrendben történik, az üzemeltető ettől indokolt esetben eltérhet.

3.3. Az élményelemek egy része jegy megváltása ellenében használható, a jegy a megváltása napján (előre megváltott jegy esetén az előre meghatározott napon) egyszeri belépésre jogosít. A bérlet a típusától függő darabszámú jegyként működik az érvényességi idején belül. A kilépést követően a jegy érvényét veszti, azzal a Gardenbe újra belépni nem lehet, az üzemeltető azonban egyedi mérlegelése alapján ettől indokolt esetben eltérhet.

3.4. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.

3.5. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

Az üzemeltető által meghatározott fajtájú kedvezményes jegyet a kedvezmény igénybevételére az üzemeltető által meghatározott feltételek fennállása esetén lehet váltani (pl. igazolvány, lakcímkártya, kedvezmény kártya bemutatása).

A Garden fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

3.6. A jegy ára a külön szolgáltatások igénybevételét (vendéglátás, kölcsönzés, csomagszekrény használata, stb.) nem tartalmazza.

4. A Garden használatára vonatkozó szabályok

4.1. A Gardent, és annak szolgáltatásait minden vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe.

4.2. A Garden szolgáltatásait kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer, valamint alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek nem vehetik igénybe.
Alkoholos befolyásoltság esetén az élményelemek meghatározott részének használata szigorúan tilos! Súlyosan ittas személy a Gardenben nem tartózkodhat, az ilyen személy, ha a Gardent az üzemeltető felhívására önként nem hagyja el, kivezettethető.
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél a fenti tünetek tapasztalhatók, úgy az ilyen személytől a belépés, vagy a szolgáltatás igénybevétele megtagadható.

A Garden területén 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diákigazolvány,személyi okmány, stb. igazolni szükséges).

14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel vagy felnőtt kísérettel lehet az élményelemeket használni!

4.3. A sportpályák használatára csak előzetes egyeztetéssel kerülhet sor. A játszótér játékai, a sportpályák és sporteszközök csak saját felelősségre, rendeltetésszerűen használhatók, 14 éves kor alatt szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete szükséges. Az egyes sportpályák, sporteszközök használatának részletes szabályai, esetleges díjai a helyszínen érhetőek el.
4.4. Dohányozni csak a többi látogató zavarása nélkül lehet, szemetet pedig az erre kijelölt szemetesekben lehet csak elhelyezni. Az előzőektől eltérően a Garden területén működő szórakoztató, vendéglátó egységek bejáratától, illetve a gyermekjátszótér külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül dohányozni tilos!
4.5. Parkolni csak az erre kijelölt helyen szabad. Tilos a Garden kijelölt parkolóhelyein kívüli területére gépjárművet vagy motoros sporteszközt bevinni. A Garden területén illetve az előtte kijelölt vendégparkoló területén vagy annak környezetében szabálytalanul parkoló autókat az üzemeltető elszállíttatja.

4.7. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon, stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező.

4.8. Azt a vendéget, aki a szolgáltatáshoz előírt valamely védőeszköz használatát megtagadja, az üzemeltető automatikusan kizárhatja a szolgáltatásból.

4.9. A Garden berendezési, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni. Aki a Garden berendezés és felszerelési tárgyaiban-, a Gardenben található sport- vagy egyéb eszközökben vagy a park növényzetében, stb. szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, köteles az abból eredő valamennyi kárt megtéríteni. Tilos a padokat, székeket, napozó- vagy hintaágyakat, illetve az egyéb felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek nem megfelelően használni, a napozóágyak kivételével azokat a helyükről elmozdítani. Vendég által másik vendégnek okozott kárért az üzemeltető nem felelős, a kárt szenvedett vendég az igényét a károkozóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

4.10. A Garden területén nem szabad tüzet rakni, illetve zene lejátszására alkalmas eszközt oly módon használni, hogy az másokat zavarjon, továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy mások testi épségét, egészségét sérti, vagy veszélyezteti, illetve más vendégek nyugalmát zavarja. Tilos továbbá a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni, így például

(i) obszcén, trágár kifejezések használata,
(ii) fizikális bántalmazás,
(iii) szexuális indíttatású testi érintkezés, továbbá
(iv) minden olyan ruházat, jelmez, testfestés vagy egyéb olyan kirívó kiegészítő viselése ami másokban megbotránkozást vagy riadalmat kelthet. Ilyen esetben üzemeltető a Garden területére való belépést megtagadja.

4.11. Tűz-, bombariadó, rossz időjárási körülmények és egyéb rendkívüli esemény esetén a Garden alkalmazottainak utasításait kell követni.

4.12. A Garden területén működő kereskedelmi egységek, és egyéb a Stranddal szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók által a vendégeknek okozott károkért a Gardent illetve az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

4.13. A Garden területére állatot bevinni szabad, de fokozott figyelemmel kell lenni, hogy ez a többi vendég nyugalmát ne zavarja, szükség esetén a személyzet az állattartót felszólíthatja szájkosár és póráz használatára.

4.14. A Garden a sportpályákon figyelmeztetés ellenére a vendégnél tartott tárgyak, értékek stb. elvesztéséért, sérüléséért felelősséget nem vállal.

4.15. Tilos a Gardent – a sportpályák kivételével – megfelelő ruházat nélkül igénybe venni. A vendéglátó egységek területén hiányos öltözékben nem szabad tartózkodni.

4.16. A Garden területén üzemelő vendéglátó egységek súlyosan ittas embert nem szolgálnak ki. A vendéglátó egységekből, illetve egyébként is, ételt-, italt-, evőeszközt a sportpályákra tilos bevinni.

4.17. Tilos a Garden területére baleset-, sérülés-, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat stb.) tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. bevinni. Ezen felül a Sportpályák területére nem lehet bevinni alkoholtartalmú italokat és a személyes szükségleteket (személyenként 1 db., legfeljebb 1,5 literes műanyagpalacknyi víz) meghaladó mennyiségű egyéb italt. A Garden területére máshol vásárolt ételt és italt bevinni szigorúan tilos.

4.18. Tilos bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.

5. Egészségügyi ellátás, elsősegély

5.1. A Garden területén előforduló rosszullét, baleset ellátási igényét a személyzetnek kell jelezni, akik a rendelkezésre álló elsősegélyt biztosítják illetve szükség szerint segítséget hívnak a sérülthöz.

5.2. A Garden a területén bekövetkezett esetleges sérülésekért kizárólag abban az esetben vállal felelősséget ha az igazolhatóan és bizonyítottan az üzemeltetőnek felróható okból következett be.

5.3. Mivel a Garden számos sport és szabadidős tevékenységet kínál fokozottan felhívjuk vendégeink figyelmét a kellő körültekintésre és saját fizikai és mentális állapotuk helyes felmérésére.

6. Vásárlók könyve, talált tárgyak, csomagszekrény

6.1. A Vásárlók könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. A Garden vezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, és a vizsgálat eredményei alapján intézkedni.

6.2. A talált tárgyakat a pénztárnál kell leadni, és azok a talált tárgyakról vezetett nyilvántartásba kerülnek.

6.3. A kizárólag kényelmi célokat szolgáló csomagszekrényekben – melyek kulcsa a pénztárban váltható – elhelyezett tárgyakért, továbbá az öltözőszekrényben, öltözőkabinban hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Garden felelősséget nem vállal.
A Garden továbbá nem vállal felelősséget a Garden területére bevitt ruházati és egyéb tárgyakért, valamint a kerékpártárolóban hagyott dolgokért sem.
Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Gardenbe, mert ezekért sem vállal felelősséget a Garden.

7. Parkoló használata

7.1. A Gardenen kívüli, a Gardenhez tartozó parkoló őrzés nélkül működik. A parkoló térítés ellenében vehető igénybe.

7.2. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért, továbbá a gépkocsikban hagyott tárgyakért a Garden nem vállal semmiféle felelősséget.

7.3. A parkolóban a KRESZ szabályait be kell tartani. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási jogi, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A házirend előírásai a Garden területén tartózkodó valamennyi személyre vonatkoznak. Aki a házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a Garden rendjét, a vendégek nyugalmát zavarja, a Garden területéről el kell távolítani, és a Garden szolgáltatásainak igénybevételéből ki kell zárnia. Ehhez szükség esetén hatóság közreműködése is igénybe vehető.
A Garden területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó személy hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyen a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

8.2. Amennyiben a Garden területén az üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, illetve készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, illetve hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég feltűnik, a vendég a reklámanyagon, illetve az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, illetve bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

8.3. Jelen házirend 2020. március 1. napján lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Garden területére vagy a Gardenhez tartozó parkoló területére belép.
Az üzemeltető a jelen házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A megváltoztatott házirend rendelkezései annak kifüggesztésével válnak hatályossá.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA.

Budapest, 2020. március 1.

Üzemeltető:

  • BP Garden Korlátolt Felelősségű Társaság,
  • Székhely: 1036 Árpád Fejedelem Útja 125.
  • E-mail: info@budapestgarden.com